Súkromná obchodná akadémia, Kereskedelmi Magánakadémia, Štúrovo

Súkromná obchodná akadémia, Kereskedelmi Magánakadémia, Štúrovo

Sv. Štefana 36
94301 Štúrovo
IČO: 37853163

Informácie o inštitúcii Súkromná obchodná akadémia, Kereskedelmi Magánakadémia, Štúrovo

O škole 

 

Spoločenské zmeny na jeseň 1989 priniesli premenu vzdelávacieho systému, čo znamenalo aj možnosť vzniku cirkevných a súkromných škôl. Túto možnosť využil človek, ktorý mal silu a vytrvalosť zrealizovať svoj sen. Je to Ing. Ondrej MOKOS, ktorý sa rozhodol zriadiť Súkromnú obchodnú akadémiu – Kereskedelmi Magánakadémia, typ strednej školy, ktorá v našom regióne chýbala.

               Na základe žiadosti dňa 19. mája 1992 námestník ministra školstva, mládeže a športu SR zasiela list č. 2925/1992-20, ktorým sa zaraďuje Súkromná obchodná akadémia – Kereskedelmi Magánakadémia v Štúrove, na ulici Sv. Štefana č. 36 do siete súkromných škôl Slovenska. Od 1. septembra 1992 škola existuje ako škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a dvoma formami štúdia, a to štvorročné pre absolventov ZŠ a dvojročné pre absolventov SŠ.

 

Prvé prijímacie skúšky do prvého ročníka   štvorročného i dvojročného štúdia sa konali 1. júna 1992. Prijalo sa 28 žiakov zo ZŠ, bola to zvláštna trieda, „zmiešaná“, dvojjazyčná trieda. Do pomaturitného štúdia sa prijalo 44 študentov SŠ.

Od tohto historického dňa došlo k viacerým zmenám, rozšírili sa študijné odbory, zmenil sa systém prijímania, škola rozšírila svoje priestory, neustále modernizuje informačno-komunikačnú technológiu a využíva progresívne metódy vyučovania.       

 
Okrem toho, od roku 2006 je novým zriaďovateľom školy spoločnosť VSOM, s.r.o., ktorej zakladateľom je Ing. Ondrej Mokos a konateľom Ing. Ondrej Mokos, ml.
               Škola sa nachádza v peknom upravenom prostredí neďaleko centra mesta. Skladá sa z dvoch jednopodlažných budov, kde je osem klasických tried a tri odborné učebne vybavené počítačovou technikou. Manažment školy má svoje priestory, učitelia využívajú zborovňu. Škola má pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum, telocvičňu a viacúčelové ihrisko. Hygienické zariadenia sú v každej budove, telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy. Naša škola nie je masového typu, snažíme sa vytvoriť rodinnú atmosféru, prostredie, čo nám potvrdila už nejedna návšteva, rodič či žiak.
 
               Poslaním našej školy je pripraviť žiaka na úspešný, zmysluplný a zodpovedný osobný, občiansky a pracovný život v podmienkach meniaceho sa sveta. Poslaním nie je len odovzdať vedomosti a pripraviť našich žiakov na povolanie, ale pestovať u nich hodnoty vyplývajúce z profilu absolventov jednotlivých študijných odborov a z koncepcie rozvoja Súkromnej obchodnej akadémie – Kereskedelmi Magánakadémia v Štúrove, ktorými sú:

KVALITA

PROFESIONALITA
DEMOKRACIA
VZÁJOMNÝ REŠPEKT
KULTÚRAVZŤAHOV
ETIKA KONANIA
 
               Škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, etiky sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť. Pri výchove sa sústredí pozornosť na hodnotovú orientáciu mladých ľudí, vychovávať v duchu humanizmu, tolerancie, pozitívneho vzťahu k okoliu a prírode.
               O možnostiach štúdia na našej škole sa dozviete viac v sekcii ŠTÚDIUM. Okrem vzdelávacích aktivít sa žiaci zapájajú aj do rôznych mimoškolských aktivít. Každoročne sa zúčastňujeme dobrovoľných zbierok (Úsmev ako dar, Deň narcisov), žiaci organizujú vo vonkajších priestoroch školy Deň detí pre miestnu škôlku, tiež pravidelne navštevujeme divadelné predstavenia v Bratislave, Nitre a Budapešti, organizujú sa odborné exkurzie do výrobných podnikov, peňažných ústavov a podobne.
               Našu školu navštívilo aj niekoľko významných osobností. V rámci návštevy mesta Štúrova nás v roku 1996 poctil svoju prítomnosťou vtedajší prezident Slovenskej republiky Michal Kováč a v roku 2000 poslanec NRSR František Mikloško. V roku 1998 v rámci odbornej stredoškolskej prednáške o právnom systéme SR žiakom prednášal Robert Fico, v tom období poslanec NRSR a v roku 2002 poslanec NRSR Farkas Iván o Európskej únii. V rámci Dňa Európy v roku 2007 k nám zavítali p. Boris Essender – tlačový tajomník Výboru regiónov EÚ a p. Ján Oravec – člen Výboru regiónov EU, ktorí so žiakmi diskutovali o vízii Európskej únie a poslaní Výboru regiónov EU.
 

Škola udržuje medzinárodné vzťahy so svojou družobnou školou TÜRR v Baji v Maďarskej republike.

Od roku 2006 pôsobí v našich priestoroch Edukačné centrum českej súkromnej Vysokej školy logistiky so sídlom v Přešove.

Od školského roku 2011/2012 je zaradený medzi ostatné študijné odbory nový perspektívny študijný odbor 6317 6 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium so zameraním na anglický jazyk.

 

KÓD A NÁZOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU STUPEŇ VZDELANIA DĹŽKA ŠTÚDIA FORMA ŠTÚDIA

 6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium

úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A 

5 rokov 

 denná  

6317 600 obchodná akadémia

úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

4 roky

 denná 

6317 600 obchodná akadémia

úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

2 roky

večerná

3760 600 prevádzka a ekonomika dopravy

úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

4 roky

 denná 

6314 600 cestovný ruch

úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

2 roky

večerná

6332 700 verejná správa

úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

2 roky

večerná

6308 600 daňové služby

vyššie odborné vzdelanie - ISCED 5B

2 roky

večerná

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Ing. Ondrej MOKOS  – zakladateľ VSOM, s.r.o. a riaditeľ školy

 

Ing. Ondrej MOKOS, ml.

– konateľ VSOM, s.r.o.,

 

soa@1soa-sturovo.sk

mokos@1soa-sturovo.sk

 

  • Pedagogický zbor Alokovaného pracoviska SOA v Nitre:
  • Ing. Monika LAUROVÁ - vedúca Alokovaného pracoviska
  • 037 / 6425064

Kde nás nájdete?

Zobrazit